مقاله: ضرورت خوشه سازي بنگاههاي كوچك و متوسط SME

بازدید: ۴۷عنوان مقاله: ضرورت خوشه سازي بنگاههاي كوچك و متوسط مولفین: محمد ناطق؛ رحيم محترم قلاتي موضوع: مدیریت تکنولوژی و نوآوری سال انتشار(میلادی): ۲۰۰۶ وضعیت: تمام متن منبع: ماهنامه تدبیر-سال هفدهم -شماره ۱۷۳ چكيده در سايه هدايت و الزام سازمان… Read More

مقاله: چالشهاي انتقال فناوري در شرکتهاي کوچک و متوسط SME

بازدید: ۶۰عنوان مقاله: چالشهاي انتقال فناوري در شرکتهاي کوچک و متوسط مولف/مترجم: MELANIE JONES &RAVIJAIN، ترجمه: گروه مديريت فناوري سازمان مديريت صنعتي موضوع: مدیریت تکنولوژی و نوآوری سال انتشار(ميلادي): ۲۰۰۴ وضعيت: تمام متن منبع: INT.J. TECHNOLOGY TRANSFER COMMERCIAL STATION VOL,… Read More

مقاله: روشهاي انتقال تكنولوژي

بازدید: ۵۶عنوان مقاله: روشهاي انتقال تكنولوژي مولف: سيدعبدالحميد عربي موضوع: مدیریت تکنولوژی سال انتشار(میلادی): ۲۰۰۷ وضعیت: تمام متن منبع: ماهنامه تدبیر-سال هجدهم-شماره ۱۷۹ چکیده: انتقال و جذب تكنولوژي در جهان سوم ، مقوله پيچيده اي است كه هم از نظر… Read More

مقاله: مديريت فناوري، پيش شرط رقابت پذيري

بازدید: ۱۲ عنوان مقاله: مديريت فناوري، پيش شرط رقابت پذيري مولف: گروه مديريت فناوري سازمان مديريت صنعتي موضوع: مدیریت تکنولوژی سال انتشار(میلادی): ۲۰۰۴ وضعیت: تمام متن منبع: ماهنامه تدبیر-سال چهاردهم-شماره۱۴۰ مقدمه: طي ساليان متمادي، فناوري تاثير بسيار شگرفي بر توسعه… Read More

مقاله: بررسي مفاهيم تکنولوژی و مدیریت تکنولوژی

بازدید: ۱۱عنوان مقاله: بررسي مفاهيم تکنولوژی و مدیریت تکنولوژی مولف: حامد خراسانی طرقی (دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی،دانشگاه تهران) موضوع: مدیریت تکنولوژی و نوآوری سال انتشار(میلادی): ۲۰۱۲ وضعیت: تمام متن منبع: پایگاه مقالات علمی مدیریت www.system.parsiblog.com چکیده: با جهانی شدن… Read More