مقاله: نيل به سرآمدي با ابزار مديريت دانش

بازدید: ۴۵عنوان مقاله: نيل به سرآمدي با ابزار مديريت دانش مولف: دکتر حسين ادب موضوع: تعالي سازماني سال انتشار(میلادی): ۲۰۰۷ وضعیت: تمام متن منبع: ماهنامه تدبیر-سال هجدهم-شماره ۱۸۲   چكيده: تغيير و تحولات سريع در بازارهاي جهاني ، سازمانها را… Read More

مقاله: نقش الگوي سرآمدي در كسب مزيت رقابتي

بازدید: ۳۴عنوان مقاله: نقش الگوي سرآمدي در كسب مزيت رقابتي مولف: دكتر ايرج سلطاني موضوع: تعالي سازماني سال انتشار(میلادی): ۲۰۰۶ وضعیت: تمام متن منبع: ماهنامه تدبیر-سال هجدهم-شماره ۱۶۹   چكيده امروزه كسب مزيت رقابتي درگرو اين است كه سازمانها در… Read More

مقاله: مروري بر مفاهيم و چگونگي تعالي سازمان در ناجا

بازدید: ۵۳عنوان مقاله: مروري بر مفاهيم و چگونگي تعالي سازمان در نيروي انتظامي مولف: مهدي نخعي نژاد موضوع: تعالي سازماني سال انتشار(میلادی): ۲۰۰۸ وضعیت: تمام متن منبع: دوماهنامه توسعه انساني پليس-شماره ۱۲ چکیده: هر سازماني صرف نظر از نوع فعاليت،… Read More

مقاله: رازهاي تعالي سازماني

بازدید: ۳۱عنوان مقاله: رازهاي تعالي سازماني مترجم: صابر مقدمي موضوع: تعالي سازماني سال انتشار(میلادی): ۲۰۰۴ وضعیت: تمام متن منبع: CONSULTING TO MANAGEMENT, MARCH 2003 چکیده: امروزه مطالب فراواني پيرامون مديريت دانش در سازمانها مطرح مي گردد. تاكيد اكثر اين مطالب… Read More

مقاله: جايگاه توسعه مديريت در تعالي سازمان

بازدید: ۵۵عنوان مقاله: جايگاه توسعه مديريت در تعالي سازمان موضوع: تعالي سازماني سال انتشار(میلادی): ۲۰۰۷ وضعیت: تمام متن منبع: ماهنامه تدبیر-سال شانزدهم-شماره ۱۶۲ چكيده توسعه مديريت فرايندي است كه طي آن سطح دانش و مهارت و اطلاعات سطوح سه گانه… Read More