مقاله: بررسي رابطه بين سبكهاي رهبری مديران و كارايي

بازدید: ۶عنوان مقاله: بررسي رابطه بين سبكهاي  رهبری مديران و كارايي بيمارستانهاي دانشگاهي شهر اصفهان مولف: علي محمد مصدق راد (عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان) موضوع: رهبری سازمانی سال انتشار(میلادی): ۲۰۰۷ وضعیت: تمام متن منبع: مجله دانشکده علوم… Read More

مقاله: بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین بر فرهنگ سازمانی و استراتژیهای سازمان

بازدید: ۱۳عنوان مقاله: بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین بر فرهنگ سازمانی و استراتژیهای سازمان مولفین: دکتر قاسم فرج پور خاناپشتانی، سید داود حسینی، بهزاد کیوانلو و علی مظلوم علی آبادی (دانشجویان کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند ،گروه مهندسی… Read More

مقاله: پيچيدگي رهبري؛ گذر از عصر صنعتي به دوره دانش

بازدید: ۳عنوان مقاله: پيچيدگي رهبري؛ گذر از عصر صنعتي به دوره دانش برگردان و تلخيص: نونا مومني موضوع: رهبری سازمانی سال انتشار(میلادی): ۲۰۰۸ وضعیت: تمام متن منبع: Uhl-Bien, Mary and Marion, Ross and Mckelvey, Bill, (2007), Complexity Leadership Theory: Shifting… Read More

مقاله: تاثير سن بر سبكهاي رهبري و رفتار مديران

بازدید: ۰عنوان مقاله: تاثير سن بر سبكهاي رهبري و رفتار مديران مترجم: ماندني تونكه نژاد موضوع: رهبری سازمانی سال انتشار(میلادی): ۲۰۰۴ وضعیت: تمام متن منبع: EMPLOYEE RELATIONS, NO 1, 2004 تهیه و تنظیم: پایگاه مقالات مدیریت  www.SYSTEM.parsiblog.com مقدمه: مطالعات زيادي… Read More

مقاله: رهبر سده ۲۱؛ هنرمند اجتماعي، نوآور فرهنگي

بازدید: ۰عنوان مقاله: رهبر سده ۲۱؛ هنرمند اجتماعي، نوآور فرهنگي مترجم: رحمن نور عليزاده موضوع: رهبری سازمانی سال انتشار(میلادی): ۲۰۰۹ وضعیت: تمام متن منبع: Karakas,fahri, (2007),the Twenty-First Century Leader;social Artist,Spiritual Visionary,and Cultural Innovator,Journal of global business and organizational excellence,volume26,issue3.page 44-50… Read More

مقاله: رهبری تحول آفرین رویکردی نوین در سازمان های موفق

بازدید: ۱۹عنوان مقاله: رهبری تحول آفرین رویکردی نوین در سازمان های موفق مولفین: دکتر مهرداد گودرزوند چگینی؛ زعیمه فرجادی نژاد و سمیرا فردوسی موضوع: رهبری سازمانی سال انتشار(میلادی): ۲۰۱۰ وضعیت: تمام متن منبع: پایگاه مقالات علمی مدیریت  www.SYSTEM.PARSIBLOG.com   چکیده… Read More

مقاله: رهبري چشم‌اندازگرا

بازدید: ۱عنوان مقاله: رهبري چشم‌اندازگرا مولفین: رضا قرايي پور ، حسن بيك محمدلو(دانشگاه امام صادق(ع)) موضوع: رهبری سازمانی سال انتشار(میلادی): ۲۰۰۷ وضعیت: تمام متن منبع: ماهنامه تدبیر-سال هجدهم-شماره ۱۸۵   چکیده: تغييرات اساسي و سريع روندها و رويه هاي اقتصادي‌‍،… Read More

مقاله: رهبري كاريزماتيك

بازدید: ۱۲عنوان مقاله: رهبري كاريزماتيك مولفین: سيدوحيد كماليان – حميدرضا اسماعيلي موضوع: رهبری سازمانی سال انتشار(میلادی): ۲۰۰۶ وضعیت: تمام متن منبع: پایگاه مقالات مدیریت  www.SYSTEM.parsiblog.com چکیده: انسان‌ها، روابط متعددي با يكديگر برقرار مي‌كنند (دوستي، خويشاوندي) كه رهبري نيز يكي از… Read More

مقاله: فراز و نشيب‌هاي رهبري سازمانی

بازدید: ۹عنوان مقاله: فراز و نشيب‌هاي رهبري سازمانی مترجم: اكبر كريمزاده رغبتي موضوع: رهبری سازمانی سال انتشار(میلادی): ۲۰۰۳ وضعیت: تمام متن / ترجمه شده منبع: ماهنامه تدبیر-سال چهاردهم-شماره۱۳۵   مقدمه: يكي از ابعاد ناشناخته و كشف نشده اما حساس و… Read More