مقاله: نيازسنجي آموزش كاركنان با الگوي دلفي

بازدید: ۱۹عنوان مقاله: نيازسنجي آموزش كاركنان با الگوي دلفي مولف: بابك اسمعيلي موضوع: مدیریت آموزشی سال انتشار(میلادی): ۲۰۰۷ وضعیت: تمام متن منبع: ماهنامه تدبیر-سال هجدهم-شماره ۱۸۵ چکیده: در اين مقاله ابتدا به مفاهيم نياز و هدف پرداخته و سپس ارتباط… Read More

مقاله: بازگشت سرمايه الگويي؛ براي ارزيابي اثربخشي آموزش

بازدید: ۱۲عنوان مقاله: بازگشت سرمايه الگويي؛ براي ارزيابي اثربخشي آموزش نویسنده: محمد رحيم جعفرزاده موضوع: مدیریت آموزشی سال انتشار: ۲۰۰۷ منبع: ماهنامه تدبیر-سال هجدهم-شماره ۱۸۰ چكيده: براي جهت دار کردن آموزش ، تعيين ميزان اثربخشي دوره هاي آموزشي در نيل… Read More